Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία

«ΛΕΣΧΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

----------------------------------------------

Άρθρο 1

Έδρα – Επωνυμία

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και έδρα στην Αθήνα. Στην Λατινική γραφή η επωνυμία του σωματείου είναι «AUDAX RANDONNEURS GRECE».

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

α)        Η ανάδειξη του ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα.

β)        Η διοργάνωση, διαχείριση και εποπτεία εκδηλώσεων ποδηλατικού τουρισμού μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και η κάλυψη μεγάλων αποστάσεων με ποδήλατα ή άλλα μη μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τους κανόνες και όρους συμμετοχής που το ίδιο το σωματείο θα ορίζει, σε συνδυασμό με τους κανόνες διεθνών οργανώσεων ποδηλατικού τουρισμού της AUDACCLUBPARISIEN / LesRandonneursMondiaux.

γ)         Η αντιπροσώπευση της «AUDAX CLUB PARISIEN» στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει τη διοργάνωση, διαχείριση και εποπτεία εκδηλώσεων ποδηλατικού τουρισμού, χαρακτηριζόμενων από αυτήν (την Audax Club Parisien) ως «brevet», «fleches» ή οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης ήθελε στο μέλλον διοργανωθεί από αυτήν. Η ανωτέρω αντιπροσώπευση περιλαμβάνει επίσης την αγορά και διάθεση στην ημεδαπή χωρίς πρόθεση κέρδους των απαραίτητων για την συμμετοχή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καρτών ή δικαιωμάτων (homologation) που εκδίδονται από «AUDAX CLUB PARISIEN» αυτούσιων, είτε κατά τα ίδια πρότυπα εγκεκριμένων από αυτήν αντιγράφων στην Ελληνική γλώσσα.

δ)        Η ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, παρόμοιων σκοπών με το Σωματείο, καθώς και η αντιπροσώπευση εν Ελλάδι διεθνών οργανώσεων ποδηλατικού τουρισμού.

ε)        Η διοργάνωση συναφών με τον ποδηλατικό τουρισμό, την ποδηλασία, τη φυσιολατρία και συναφών με τους σκοπούς του σωματείου εκδηλώσεων, εκδρομών και σεμιναρίων πολιτιστικού χαρακτήρα.

ζ)         Η ενημέρωση για θέματα σχετικά με τον ποδηλατικό τουρισμό και των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο σκοπών του Σωματείου.

η)        Κάθε άλλη σύννομη δραστηριότητα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει ή εξυπηρετεί τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς του Σωματείου.

 

 

Άρθρο 3

Σφραγίδα Έμβλημα

Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα και έμβλημα που αποφασίζονται από τη Συνέλευση των μελών του, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Μέλη

Τα μέλη διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά και δόκιμα.

α)        Ιδρυτικά Μέλη είναι τα μέλη που αναφέρονται στο αρχικό καταστατικό και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών, εξομοιούμενα με αυτά.

β)        Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που θα προταθούν από δύο τακτικά μέλη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο αρ. 4δ του παρόντος και η πρόταση γίνει αποδεκτή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Απολαμβάνουν ίδια ωφελήματα με τα τακτικά μέλη, αλλά στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

γ)         Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου φυσικό πρόσωπο που έχει στερηθεί του δικαιώματος της ελευθερίας συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία Εγγραφής/μετάταξης Μελών

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως δόκιμο μέλος, πρέπει να υποβάλλει αίτηση με βάση έντυπο που χορηγείται από το Σωματείο και υπογράφεται από δύο (2) τακτικά μέλη. Για την αποδοχή ή απόρριψη της παραπάνω αίτησης αποφασίζει κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Για να προαχθεί ένα δόκιμο μέλος σε τακτικό, θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την εγγραφή του στο Σωματείο και να συναινεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6

Δικαιώματα Μελών

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, καθώς και στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις του Σωματείου και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από την ίδρυσή του.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις Μελών

 

α)        Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και να βοηθούν στη διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων.

β)        Ρητά επισημαίνεται ότι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται στην κατανομή έργου που τυχόν έχει αποφασιστεί από τα όργανα διοίκησης του Σωματείου, προς επίτευξη των σκοπών του.

γ)         Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους, όπως ορίζεται παραπάνω και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.

 

Άρθρο 8

Διεξαγωγή εκδηλώσεων

 

α)        Οι κανόνες διεξαγωγής εκδηλώσεων που διοργανώνονται ή εποπτεύονται από το Σωματείο αποφασίζονται ή εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τους κανόνες διεθνών οργανώσεων ποδηλατικού τουρισμού της AUDAΧ CLUB PARISIEN / Les Randonneurs Mondiaux.

β)        Κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων που διοργανώνει, διαχειρίζεται ή εποπτεύει το Σωματείο, δύναται να συσταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτροπές ελέγχου τήρησης των κανονισμών των εκδηλώσεων, ομάδες ανεφοδιασμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή ή ομάδα που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει με απόφασή του ως απαραίτητη για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, αποτελούμενων από τα μέλη ή και μη μέλη του Σωματείου.

γ)         Οι κανόνες διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ήθελε να συμμετέχει σε αυτούς τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από το χρονικό σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως έναρξη της προθεσμίας για την δήλωση συμμετοχής σε αυτούς. Σε περίπτωση που το Σωματείο διατηρεί ιστοσελίδα, κατά την ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να αναρτηθούν και σε αυτήν.

δ)        Στην περίπτωση που το Σωματείο διοργανώνει ή εποπτεύει εκδηλώσεις με κανονισμούς που έχουν οριστεί από άλλον φορέα, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τροποποιεί αυτούς, για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των συμμετεχόντων σε αυτούς.

 

Άρθρο 9

Πόροι

 

1.         Πόροι (έσοδα) του σωματείου είναι:

α)        Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται για το πρώτο έτος σε δέκα (10) ευρώ.

Για τα επόμενα έτη λειτουργίας του Σωματείου το ποσό του δικαιώματος εγγραφής θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β)                  Η ετήσια συνδρομή, η οποία ορίζεται για το πρώτο έτος σε δέκα (10) ευρώ καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Για τα επόμενα έτη της λειτουργίας του Σωματείου το ποσό της ετήσιας συνδρομής θα ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή εντός του τριμήνου που ακολουθεί από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που την ορίζει.

γ)                   Τα έσοδα από τη διάθεση των απαραίτητων, για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, καρτών ή δικαιώματων (homologation) που εκδίδονται από την «AUDAX CLUB PARISIEN», αυτούσιων, είτε κατά τα ίδια πρότυπα εγκεκριμένων από αυτή αντιγράφων στην Ελληνική γλώσσα. Η διάθεση μπορεί να αφορά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, διοργανωτές εκδηλώσεων ή φυσικά πρόσωπα, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που τυχόν διοργανώνει το σωματείο.

δ)                  Τα έσοδα από τη διάθεση των επάθλων της «AUDAX CLUB PARISIEN» ή παρόμοιων.

ε)                  Κάθε άλλη εκούσια συνδρομή των μελών ή και κάθε άλλη πρόσοδος, την οποία θα εξασφαλίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, δεδομένου ότι επιδίωξη του Σωματείου είναι η μη εξάρτηση από δωρεές και ενισχύσεις για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του.

2.                   Η κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή αιτία από το Σωματείο γίνεται πάντοτε με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

3.                   Η εκμετάλλευση της πειουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται τη συμμετοχή σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

4.                   Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το Σωματείο κατά τη διενέργεια εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

5.                   Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που δίνεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των μελών του Σωματείου.

6.                   Κληροδοσίες και δωρεές με τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που δίνεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των μελών του Σωματείου.

7.                   Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό έχουν ιδιαίτερη διαχείριση στον προϋπολογισμό του Σωματείου και οι τυχόν πρόσοδοι που περιέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από τον διαθέτη ή των δωρητή.

8.                   Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα.

 

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

 

1.                   Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Σωματείου και δύο μέλη.

2.                   Η  εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Κατ’αυτήν (τη Γενική Συνέλευση) εκλέγονται επτά (7) Τακτικά Μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον όσα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει προς το σωματείο. Μέχρι το διορισμό ή την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάληψη των καθηκόντων του, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχείριζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου.

3.                   Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια, με τη μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται με ανάταση των χειρών. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριών (3) αναπληρωματικών μελών γίνεται κατά την σειρά του αριθμού των σταυρών προτίμησης που έλαβαν έκαστος. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Στο ψηφοδέλτιο αριστερά του ονόματος εκάστου υποψηφίου, τίθενται οι σταυροί προτίμησης. Κάθε μέλος δύναται να θέσει έως δέκα (10) σταυρούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες κατόπιν πρότασης του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, εκλέγει από τα μέλη του , με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Σωματείου («συγκρότηση σε σώμα»).

4.                   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα.

5.                   Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

6.                   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και σε έκτακτες, όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν έγγραφα τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.                   Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίζει Επιτροπές Εργασίας (βλ. Επίσης άρθρο 8, παράγραφος β).

8.                   Το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 11

Αποχώρηση Μελών

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πρίν από τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος του.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

1.                   Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεί τις αποφάσεις του, εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και συμβάλλεται ως εκπρόσωπος με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2.                   Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

3.                   Ο γενικός Γραμματέας επιμελείται των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία με τον Πρόεδρο, παρακολουθεί τις εργασίες του Σωματείου και είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών Γραμματείας.

4.                   Ο Ταμίας πραγματοποιεί τις εισπράξεις και ενεργεί τις πληρωμές και γενικότερα επιβλέπει την πορεία των οικονομικών του Σωματείου. Εφόσον οι πληρωμές είναι μεγαλύτερου ύψους από αυτό που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τα εντάλματα πληρωμής θα πρέπει να συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο.

5.                   Ο ειδικός Εκπρόσωπος του Σωματείου έχει ως μόνο καθήκον την εκπροσώπηση του Σωματείου προς την AUDAX CLUB PARISIEN. Εντός των καθηκόντων συμπεριλαμβάνονται και η κατάρτιση δικαιοπραξιών στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου με την ανωτέρω AudaxClubParisien, εφόσον οι ανωτέρω δικαιοπραξίες βρίσκονται εντός των ορίων του σκοπού του Σωματείου όπως αυτοί προσδιορίζονται στο παρόν. Ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Σωματείου οφείλει να ενημερώνει για την δράση του το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

6.                   Το Σωματείο τηρεί λογαριασμό στην τράπεζα, στην οποία κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Η ανάληψη από οποιαδήποτε τράπεζα ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρημάτων που έχουν κατατεθεί από το Σωματείο γίνεται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή νόμιμων αναπληρωτών τους.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή:

α)        Αντίγραφο του καταστατικού καθώς και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεών του, μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση του Ειρηνοδικείου μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.

β)        Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με τη κάθε φορά συγκρότηση ή τη μεταβολή του, ο οποίος περιέχει και το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας τους, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών, μέσα σε ένα μήνα από την συγκρότηση ή τη μεταβολή.

γ)         Αντίγραφο του εγκεκριμένου ισολογισμού / απολογισμού κάθε διαχειριστικής χρήσης, μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μελών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / τεκμηρίωση απαιτηθεί από την Αρχή.

Άρθρο 14

Έλεγχος Οικονομικής Διαχείρισης

1.         Για τον έλεγχο του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, παράλληλα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη του Σωματείου, τα οποία δεν πρέπει να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση (αρχαιρεσιών) εκλέγονται επίδης δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2.         Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο μετά την λήξη του διαχειριστικού έτους και αμέσως μόλις καταρτισθεί ο οικονομικός απολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπωσδήποτε πριν από τη συνεδρίαση της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία εισάγεται ο απολογισμός μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως ειδικό θέμα για την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

3.         Προς το έργο της, στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να βρίσκονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωματείου.

4.         Η Εξελεγκτική Επιτροπή εξετάζει τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης.

 

 

Άρθρο 15

Βιβλία Σωματείου

 

1.         Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία.

α)        Μητρώου των μελών, που εμφανίζονται με αύξοντα αριθμό και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνα μελών, έτος γέννησης και ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής των.

β)        Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)         Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε αυτό αναγράφονται οι συζητήσεις (επιγραμματικά) και όλες οι προτάσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

δ)        Βιβλίο Ταμείου.

ε)        Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

στ)       Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων του Σωματείου (πάγια).

2.         Όλα τα παραπάνω βιβλία της παραγράφου 1 πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τους κατά νόμο απαραίτητους τύπους.

 

Άρθρο 16

Γενική Συνέλευση

 

1)        Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2)        Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει παριστάμενο κάθε μέλος του Σωματείου, μπορούν όμως να συζητούν και να ψηφίζουν μόνον τα τακτικά μέλη και με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά εντάξει προς το Σωματείο.

3)        Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και έχει τη δυνατότητα να τα παύει οποτεδήποτε. Στα πολυμελή όργανα η παύση δεν είναι αναγκαία να περιλαμβάνει όλα τα μέλη.

4)        Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, ύστερα από σύγκληση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να λάβει γνώση για τη διοικητική και οικονομική διαχείρηση του χρόνου που έληξε, για τυχόν διενέργεια αρχαιρεσιών, καθώς και για την συζήτηση άλλων τυχόν θεμάτων.

5)        Θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέματα μπορούν επίσης να τεθούν από τακτικά μέλη, με επιστολή ως την προηγούμενη της ημέρας που έχει οριστεί για τη Γενική Συνέλευση. Τα θεματα που εισέρχονται μετά την επίσημη / δημόσια ανακοίνωση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, αναγιγνώσκονται πριν από την έναρξή της, όπου και αποφασίζεται από την ολομέλεια η αποδοχή τους ή μη, προς συζήτηση.

6)        Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με επιστολή / αίτηση αριθμού μελών ίσου με το 1/5 των τακτικών μελών του Σωματείου που καθορίζει με σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφωθεί με την αίτηση των μελών εντός δεκαπέντε ημερών από την λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή παραλείψει, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Διοικητική Αρχή, εφόσον το ζητήσει το 1/5 των μελών.

7)        Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα που διατηρεί το Σωματείο ή σε μιά ημέρησια πολιτική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την σύνοδό της, θα πρέπει να ορίζονται: α.) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης β.) τα θέματα που θα συζητηθούν, γ.) αν η συνέλευση που συγκαλείται είναι τακτική ή έκτακτη, πρώτη ή επαναληπτική και δ.) ο απαιτούμενος αριθμός των μελών για την απαρτία. Σε κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να προηγείται πρόσκληση σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός της επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά την οποία συζητούνται τα θέματα της ματαιωθείσας πρώτης ελλείψει απαρτίας Γενικής Συνέλευσης. Προσθήκη νέων θεμάτων για συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

8)        Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται το ½ τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών, εκτός από αυτά τα θέματα που ορίζεται ειδική από το παρόν καταστατικό ή το νόμο απαρτία και πλειοψηφία. Σε περίπτωση που αρνήθηκαν να ψηφίσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση.

9)        Μόνον τα ταμειακώς εντάξει μέλη λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας.

10)     Μέλος το οποίο δεν παρίσταται αυτοπρόσωπα στην Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος βάσει αποστολής επιστολής προς το Σωματείο, η οποία θα πρέπει να περιέχει εξουσιόδοτησή του, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, σε συγκεκριμένο μέλος για αντιπροσώπευση και για ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που καθορίζεται κάθε φορά ειδικά. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση άνω του ενός μέλους από το ένα και αυτό μέλος στην ίδια Γενική Συνέλευση.

11)     Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος. Γραμματέας της συνέλευσης αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει άλλο μέλος του Συμβουλίου.

12)     Οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης είναι φανερές και διεξάγονται με ονομαστική κλήση των ονομάτων όσων μελών παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, εκτός αν ο Πρόεδρος ζητήσει μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, έγκριση λογοδοσίας, αλλαγή επωνυμίας του Σωματείου, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση, οπότε και οι ψηφοφορίες λαμβάνονται υποχρεωτικά με μυστική, με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ληφθεί δια βοής.

13)     Για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γρμματέα της Συνέλευσης και δεν αποτελούν συστατικό, αλλά αποδεικτικό τύπο για τη βεβαίωση αυτών που έγιναν και αποφασίστηκαν στην Γενική Συνέλευση, μέχρις αποδείξεως του εναντίον.

 

 

Άρθρο 17

Επαναληπτικές Συνελεύσεις

 

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών καλείται νέα, εντός δέκα ημερών, με τα ίδια θέματα. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 18

Πειθαρχικές Κυρώσεις

 

1.         Σε κάθε μέλος του Σωματείου, που επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, μπορεί να επιβληθεί ορισμένη πειθαρχική ποινή. Ειδικότερα μέλος το οποίο στρέφεται ευθέως κατά των διατάξεων που αφορούν τη νομοθεσία για τα Σωματεία, του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου ή φέρεται με τρόπο απρεπή στις συνεδριάσεις και γενικά στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Σωματείου τιμωρείται πειθαρχικά ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση.

2.         Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων συγκαταλέγονται ιδιαίτερα:

α)        Η εκτροπή από τους σκοπούς του Σωματείου.

β)        Οι επιζήμιες ενέργειες στις επιδιώξεις του Σωματείου.

γ)         Ο αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Σωματείου ή σε οποιοδήποτε χώρο όπου πραγματοποιείται οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα του Σωματείου επί τρείς μήνες.

δ)        Η αποβολή ως ένα έτος

ε)        Η οριστική αποβολή/διαγραφή από το Σωματείο.

1.         Όλες οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνεται από την πλεοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

2.         Οι πειθαρχικές κυρώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται έκτακτα γιαυτόν τον σκοπό εντός ενός μήνα από την σχετική καταγγελία, η οποία πρέπει να έχει υπογραφεί από πέντε Μέλη του Σωματείου και αποφασίζει όπως παραπάνω. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται γι’αυτόν τον σκοπό από τον Πρόεδρο, αν όμως η καταγγελία βαρύνει τον Πρόεδρο, τότε από τον Αντιπρόεδρο ή τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.         Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για αποβολή (περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου) από το Σωματείο ή από τη διοίκηση για πειθαρχικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει την προσφυγή του άρθρου 88 του Α.Κ. εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση στο μέλος της απόφασης που αφορά τη διαγραφή, κατά τη διάρκεια της οποίας (προθεσμίας) αναστέλλεται η επέλευση των συνεπειών της αποβολής. Γι’αυτόν τον λόγο τα αποτελέσματα της απόφασης αρχίζουν από την παρέλευση των δύο μηνών από τη γνωστοποίηση, ενώ αν ασκηθεί στο μεσοδιάστημα προσφυγή τα αποτελέσματα αρχίζουν από την αποβολή μόνο μετά την απόρριψη της προσφυγής.

4.         Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται ύστερα από ένα έτος από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν.

5.         Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και το ποινικό αδίκημα και δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου για την παραγραφή του ποινικού αδικήματος.

 

Άρθρο 19

Τροποποίηση Καταστατικού-Διάλυση Σωματείου

 

1.         Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 πλέον ενός μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.

2.         Η διάλυση το Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’αυτόν τον σκοπό και στην οποία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 πλέον ενός των μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

3.         Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του Σωματείου.